Implementatie van het Activiteitenbesluit
Opdrachtgever: gemeente Middelburg

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM Activiteitenbesluit) in werking getreden. Het heeft tot doel om het aantal specifieke regels voor bedrijven te reduceren.
Dit houdt in dat door de stroomlijning en uniformering van de milieuwetgeving vanaf dat moment het merendeel van bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit valt, waar men voorheen vergunningsplichtig was. Om tot de implementatie van het Activiteitenbesluit over te gaan, was het nodig om de voorschriften van de voormalige vergunningsplichtige bedrijven te vergelijken met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Voor afdeling Vergunning & Handhaving heeft De Vis Advies in samenwerking met een gespecialiseerde partner het Activiteitenbesluit geïmplementeerd. Hiertoe zijn de  milieuvergunningen van 74 bedrijven geanalyseerd en waar nodig maatwerkvoorschriften opgesteld.