Onderzoek gemeentelijke samenwerking afvalinzameling
Opdrachtgevers: gemeente Veere, Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland

De gemeentebesturen van Middelburg, Veere, Schouwen-Duiveland en Vlissingen omarmen de gedachte van samenwerking. Efficiency, doelgerichtheid en toekomstbestendigheid zijn daarbij sterke drijfveren. Betrokken gemeenten hebben een besluit genomen waarin zij het voornemen hebben uitgesproken om met elkaar op diverse taakvelden samen te gaan werken. De inzameling van het afval is één van die taken.
Alvorens het tot een daadwerkelijke samenwerking zou komen, diende eerst te worden onderzocht of samenwerking zinvol is en zo ja, hoe die dan vorm te geven. Daartoe is een projectgroep samengesteld met sleutelfiguren uit de vier organisaties, onder voorzitterschap van een onafhankelijk projectleider. Deze is tevens de opsteller van de gevraagde businesscase.

Via een onderhandse aanbesteding op Economisch Meest Voordelige Inschrijving kwam De Vis Advies BV als hoogst scorend op het onderdeel kwaliteit én met de laagste prijs uit de bus. Emiel de Vis heeft vervolgens aan de rol van onafhankelijk projectleider invulling gegeven.